Konkordato Komiserliği - Nişantaşı

Eğitim Gün & Saatleri : 28 Ekim 2018 Pazar

Eğitim Süresi : 8 Saat 10:00-18:00  

Eğitim Ücreti : 800 TL + KDV Ödemeleriniz peşin ya da en fazla 5 taksit şeklinde gerçekleşebilir (TEB-  BONUS) İstanbul Barosu mensuplarına %50 indirimli

Eğitim Yeri :İstanbul Gedik Üniversitesi Nişantaşı Yerleşkesi

Katılımcılara eğitim sonunda rektör onaylı "Katılım Belgesi" verilecektir.

Gelen talebe göre eğitim Kartal yerleşkemizde de yapılacaktır

Eğitimin Amacı:

Mali yönden zor durumdaki borçlular için 15.03.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren, İcra ve İflas Kanunu’nun yeni konkordato hükümlerinin uygulanmasına ilişkin hukuki ve mali bilgilerin katılımcıya aktarılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, konkordato başvurusu hazırlığından başlamak üzere, başvurunun yapılması ve hukuki sonuçları, sürecin işleyişi, konkordato komiserinin görev, yetki ve sorumlulukları konularında bilgiler paylaşılmaktadır. Konkordato başvurusuyla birlikte mahkemeye sunulması gereken konkordato ön projesine ve bağımsız denetim şirketleri tarafından hazırlanması öngörülen bu projeye ilişkin finansal analiz raporlarının hazırlanmasına yönelik mali ve hukuki konular da ele alınmaktadır. Eğitimcilerin konkordato ve iflasın ertelenmesi uygulamasında konkordato komiseri, bilirkişi ve kayyım olarak edindikleri deneyimler de katılımcılarla paylaşılmaktadır.  

Eğitimin Kapsamı

-Mali Bakımdan Zor Durumdaki İşletmelerin Hukuku – Yeniden Yapılandırma – Konkordatonun ve İflasın Ertelenmesinin Karşılaştırılması

-Konkordato Talep Edebilecek Kişiler ve Talepte Bulunulabilecek Haller

-Konkordato talebi - Konkordato talebine eklenecek belgeler

-Konkordato Ön Projesi ve Ekleri

-Finansal Analiz Raporları

-Konkordato Mühleti ve Sonuçları - İcra Takiplerine Etkisi

-Konkordato Komiseri Olabilecek Kişiler,  Komiserinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

-Konkordato Mühletinin Alacaklılar ve Borçlu Bakımından Sonuçları

-Konkordato Mühletinin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları

-Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi ve Sonuçları, Mühletin Kaldırılması

-Alacaklılar Toplantısı ve Konkordato Projesinin Kabulü için Gerekli Çoğunluk

-Rehinli Alacaklılarla Müzakere

-İşçi Alacaklarının Durumu

-Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi

-Konkordatonun Tasdiki Şartları, Tasdik Kararı ve Sonuçları

-Konkordatoda Rehinli Malların ve Finansal Kiralama Konusu Malların Durumu

-Konkordatonun Tasdik Edilmemesinin Sonuçları ve Borçlunun İflası              

-Konkordatoda Kanun Yolları

-Konkordatonun Feshi

-İflas İçi (iflastan sonra) Konkordato

 

Mali Yönden Konkordato Ön Projesi ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporu

 -Konkordato Ön Projesinin Amacı

-Konkordato Talebinin Gerekçeleri

-Şirkete İlişkin Genel Bilgiler

-Şirketin Mali Tablolarının İncelenmesi

Mali Tabloların Yapısı ve İçeriği

 1. Finansal Durum Tablosu
 2. Kapsamlı Gelir Tablosu
 3. Özkaynak Değişim Tablosu
 4. Nakit Akım Tablosu
 5. Mali Tablo Dipnotları

Mali Tablolardaki Kalemler/Hesapların İncelenmesi

 1. Varlık Kalemlerinin İncelenmesi
 2. Yabancı Kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
 3. Öz kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
 4. Gelir Tablosu Kalemlerinin İncelenmesi

Mali Analiz Teknikleri

 1. Değişimlerin Analizi
 2. Eğilim Yüzdeleri Hesaplanması
 3. Dikey Analiz
 4. Oran Analizleri

-Konkordato Çerçevesinde Borç Tasfiye Planı

-Finansal Analiz

-Proforma Gelir Tablosu ve Nakit Akış Tablosunun Hazırlanması

-Konkordato Teklifinin Değerlendirilmesi ve Sonuç

Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır

 • Türk vatandaşı olmak
 • Tam ehliyetli olmak
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak
 • İflas etmemiş olmak
 • Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak
 • Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak
 • Kamu hizmetinden yasaklı olmamak
 • Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak
 • Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak

Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin HUKUKÇUve birinin de YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR olması tercih edilir.


Ön Bilgi ve Kayıt Formu

Nişantaşı Yerleşkesi