İCRA MÜDÜRÜ VE İCRA MÜDÜR YARDIMCISI HAZIRLIK SINAVI EĞİTİMİ

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık


Eğitim Amacı:

28 Aralık 2019 tarihinde TC Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sınava hazırlık maksadıyla, sınav özelliği göz önünde bulundurularak eğitimin yapılması.


Eğitime Kimlerin Katılabileceği:

Başvuranların icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1984 ve daha sonra olanlar)

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.

Resmi yayınlanan ilan:http://iidb.adalet.gov.tr/duyuru_arsiv/2019/Ekim/personel/2019_a_n_ilan.pdf

 

Eğitimin İçeriği: 

Eğitimler, Üniversite ve Dershane bünyesinde bu alanda çalışan profesyonel eğitimciler tarafından yapılacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür:

a) Türkçe

b) Matematik

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

d) Türk Kültür ve Medeniyetleri

e) Temel Yurttaşlık Bilgisi

 

Alan Bilgisi :

a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci

kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı

b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs

Kanunu Yönetmeliği

c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu

d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı

e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle

Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik.

 

Programın Süresi: 140 Saat

Program Yeri : KARTAL  Yerleşkeleri

Eğitim Tarihleri ve saati : 19 Ekim 2019 - 22 Aralık 2019  tarihleri arasında hafta sonları, saat 09:00-16:00

Program Bedeli :  1500 TL  ( Anadolu Adliyeleri Sendikası Üyeleri için 1250 TL )

Kayıt işlemleri : Aşağıda yer alan üniversitemiz hesabına eğitim bedelini yatırarak,  

                            dekontu igunsem@gedik.edu.tr elektronik posta adresine

                            gönderiniz.

 

Hesap Bilgileri:

Banka Adı                    : TEB

Şube Adı                     : 37-Pendik E-5

Hesap Adı                   : T.C.GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Numarası         : 38388560

İban Numarası             : TR53  0003  2000  0000  0038  3885  60

 

Ayrıntılı Bilgi İçin : 0530 722 17 97

 


Ön Bilgi ve Kayıt Formu

Kartal Yerleşkesi