AVRUPA İLE YENİDEN (EKONOMİ PROGRAMI)

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
29.02.2020
Süre
40 saat
Ücret
1200 TL
Eğitim Yeri
Teşvikiye Mah. Hüsrev Gerede Cad. No:110 Şişli/İSTANBUL

EĞİTMENLER

Eğitimin Amacı:

Türkiye ile Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi arasındaki ilişkilerde son birkaç yıldır yaşanan kimi sorunlar, Birleşik Krallığın AB’den ayrılması ve bu son gelişmenin dünyadaki yansımaları, üzerinde ciddi biçimde durulması gereken konulardır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ten beri “Çağdaş Batı Uygarlığı” ile iç içe olmak amacıyla çok ciddi adımlar atmış olduğu bir gerçektir. Ülkemiz günümüzde AVRUPA KONSEYİ, NATO, OECD, AGİT gibi Batı Dünyası’nın son derece önemli örgütlerine üye olmuştur. Avrupa Birliği üyeliği ise bu zincirin en önemli halkası olabilecek iken, bu amaca ulaşılamamış olmasa da AB’nin en ayrıntılı ve çağdaş kuralları Türk ulusal hukukunda yerine almıştır.

İşte bu zinciri tamamlamak ve yarının kuşaklarına, “çağdaş, aydın, laik ve daha demokrat“ bir Türkiye bırakmak için kaldığı yerden, “AVRUPA İLE YENİDEN” sloganı ile yola çıkmak gerekli olmuştur… Biz o inancı taşıyoruz ki; Halka anlatılmayan ve toplum tarafından özümsenemeyen bir girişimin ulusal ya da uluslararası düzeyde başarılı olma şansı yoktur.

Düzenlenecek bu programın amacı, Türkiye’nin ticaret, tarım, sanayi üretim normları, rekabet, yer altı kaynakları, patent, çevre, ulaştırma gibi önemli konuların ele alınması yanında, bu konularda derinlemesine bilgi sahibi akademisyen ve uzmanlar aracılığıyla uluslararası düzeyde faaliyet sürdüren sosyal, siyasal, ekonomik bileşenlerin bu gelişmeleri özümsemesine katkı sağlamaktır. Bu konulardaki gelişmelerin katılımcılarla aktarılması ve paylaşılması onların mesleki etkinliklerini, Avrupa vizyonu ile ele almalarına katkı sunacaktır. Ayrıca bu programın bir amacı da, AB ve Avrupa Konseyi hukuk sistemlerini ve bu sistemin Türkiye’yi etkileyecek, hatta kimi durumlarda bağlayacak özelliklerini katılımcılara iletmektir. 

Eğitime Kimlerin Katılabileceği:

İş İnsanları, Hukukçular, Akademisyenler, Bankacılar, Borsacılar, Uluslararası İş Dünyası Çalışanları

 

Eğitimin İçeriği:

1. AB NASIL BİR EKONOMİK ENTEGRASYON SÜRECİDİR ?
Proje Sorumlusu : Prof. Dr. Haluk Günuğur
Bu başlık altında Avrupa bütünleşmesinin kısa tarihçesi verilecek, ardından AB’ye özgü ortak ekonomik politikalar genel hatlarıyla işlenecektir. Avrupa Birliği’nde “dört özgürlük” olarak bilinen Malların, Kişilerin, Hizmetlerin ve Sermayenin AB ülkeleri
arasındaki serbest dolaşımı, diğer ortak politikalar, Avrupa Birliği’nin kurucu belgeleri ışığında anlatılacaktır.
2. AB EKONOMİK POLİTİKALARINA TÜRKİYE’NİN UYUMU
Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Haluk Günuğur
Türkiye-AB ilişkilerinin hukuksal temellerini oluşturan 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşması ile 23 Kasım 1970 tarihli Katma Protokol’deki ilkeler doğrultunda Türk ekonomisinin AB ekonomilerine uyumlu hale getirilmesi amacıyla öngörülen; Malların, Kişilerin, Hizmetlerin ve Sermayenin serbest dolaşımının ne şekilde yürürlüğe konulması gerekeceği, uygulamada ise nelerin yapılıp, nelerin yapılamadığı
konularına değinilecektir. Ayrıca AB’nin çevre, ulaştırma, mevzuat uyumu gibi konularında Türkiye’nin uyum süreci de ele alınacaktır.
3. AVRUPA SANAYİ POLİTİKASI VE CE İŞARETİ VE STANDARTLAR
Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Rıdvan Karluk
AB’ye üye devletlerarasında sanayi standartları ve üretim normları CEN (Comité Européen de Normalisation) ve CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electro-Technique) adlı iki komite tarafından uyumlaştırılmıştır. Avrupa’da yıllardır sanayi üretimi bu normlara uygun olarak yapılmaktadır. Bu normlara uygun olmayan ürünlerin AB ülkeleri arasında serbest dolaşımı söz konusu değildir. ISO 9000
standartları yananda “CE işareti” de üretilen ürünlerin insan, hayvan ve çevre sağlığına zarar vermeyeceğinin belgesi niteliği taşımaktadır. Türkiye’nin bu düzenlemelere nasıl uyum sağlayacağı konusu bu başlık altında ele alınacaktır.
4. ORTAK PARA POLİTİKASI VE TÜRKİYE’NİN UYUMU
Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Rıdvan Karluk
Uzun bir süreden beri Avrupa Birliği’ne üye devletlerin önemli bir bölümü “Tek Avrupa Parası”na (EURO) geçtiler. Bu uygulama ortak para politikasının yaşama geçirilmesinin doğal sonucudur. Bunun ardından Avrupa Merkez Bankası’nın kurulması ve üye ülkeler merkez bankaları sistemine geçilmesi, bu politikanın temel esasları ve uygulanma ilkeleri ile Türkiye’nin bu sisteme uyum sağlaması için gerekli koşullar bu derste incelenecektir.
5. ORTAK TARIM POLİTİKASI VE TÜRKİYE’NİN UYUMU
Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Gülcan Eraktan
Tarım sektörü, sanayinin aksine büyük ölçüde doğa koşullarına bağlıdır. Bu niteliği nedeniyle de AB içinde ciddi biçimde korunmaktadır. Bu nedenle AB’nin koruma politikaları, çeşitli fiyat politikaları, bunların kapsamları ve uygulanma alanları, tarım sübvansiyonları inceleme konusu yapılacaktır. Öte yandan, AB’ye üyelikle birlikte AB’nin son derece teknik ve kapsamlı tarım mevzuatına Türkiye’nin uyum sağlaması
sorunu da işlenecektir.
6. AVRUPA PATENT SİSTEMİ VE TÜRKİYE’NİN UYUMU
Proje Sorumlusu: Dr. Uğur Yalçıner
Bilindiği gibi patent ya da “fikri, sınaî ve ticari mülkiyet hakları” AB’nin son derece önem verdiği bir konudur. AB üyeleri bu hakları sürekli olarak korumuş ve hukuksal güvencelere kavuşturmuştur. Avrupa Patent Ofisi de bu konuda sorumlu ve
yetkili kurum olarak gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. Türk Patent Enstitüsü de bu kurumdan esinlenilerek yaşama geçirildi. Bu derste Avrupa Patent sistemi ve Türkiye’nin yeri konusu üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır.
7. AB REKABET HUKUKU VE TÜRKİYE REKABET KURUMU
Proje Sorumlusu: Doç. Dr. Gamze Aşçıoğlu Öz
AB Hukuku özgür rekabeti bozacak etkileri olan, işletmeler arası çıkar yollu anlaşmaları, firmaların pazarda hâkim durumlarının kötüye kullanılmasını ve devlet yardımları uygulamalarını yasaklamıştır. Bu üç durum kapsamına giren eylemler AB
Adalet Divanı tarafından hukuksal yaptırımlara çarptırılmaktadır. Bu uygulamalar Türkiye tarafından aynen alınmış ve Türk Rekabet Kurumu oluşturularak ülkemizde de yürürlüğe konulmuştur. AB hukukunun ilgili maddeleri ve Türk Rekabet Kurumu’nun ülkemizde bu konularda almış olduğu önemli kararlar incelenecek ve tartışılacaktır.
8. AB GÜMRÜK BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’NİN UYUMU
Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Haluk Günuğur
Türkiye AB’ye tam üye olsa da olmasa da, 6 Mart 1995 tarihli Ortaklık Konseyi kararı ile Türkiye AB Gümrük Birliğine 1 Ocak 1996 tarihinde taraf olmuştur. O tarihten bu yana sanayi ürünleri karşılıklı olarak Türkiye ile AB ülkeleri arasında “sıfır gümrük vergisi” ile ithalat konusu olmaktadır. Bu ise malın fiyatını, gümrük vergisi oranında azalttığı için karşılıklı ticaretin olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
Gümrük birliğinin uygulanma esasları, gümrük vergilerinin ve eş etkili vergilerin kaldırılması, ortak gümrük tarifesine geçilmesi, kotaların kaldırılma süreleri bu derste ele alınacak konular arasında yer almaktadır.
 

Eğitimin İcrası:

AB Hukukunun temel ilkeleri, Türkiye’nin uyum süreci, insan hakları, AİHM’e bireysel başvuru hakkı ve koşulları, rekabet, çevre, patent,  kişisel verilerin korunması, gümrük hukuku ve AB hibeleri ve başvuru koşulları gibi konuları kapsayan Hukuk” alanındaki eğitim programı haftada 2 gün ve günde 4 saat ile 1 saat da soru-cevap olmak üzere 4 haftada toplam 35 saat olacaktır.

Eğitim programı “power-point” sunumlarla yürütülecek ve derslerin son bölümü “interaktif” şekilde soru-cevap ve tartışma zemini oluşturularak gerçekleştirilecektir.

 

Eğitim Zamanı :

29.02.2020: AB NASIL BİR ENTEGRASYON SÜRECİDİR?
01.03.2020: AB EKONOMİ POLİTİKALARINA TÜRKİYE’NİN UYUMU
07.03.2020: AB SANAYİ POLİTİKASI, CE İŞARETİ, CEN VE CENELEC STANDARTLARI
08.03.2020: ORTAK PARA POLİTİKASI VE TÜRKİYE’NİN UYUMU
14.03.2020: AB ORTAK TARIM POLİTİKASI VE TÜRKİYE’NİN UYUMU
15.03.2020: AVRUPA PATENT SİSTEMİ VE TÜRKİYE’NİN UYUMU
21.03.2020: AB REKABET HUKUKU VE TÜRKİYE REKABET KURUMU
28.03.2020: AB GÜMRÜK BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’NİN UYUMU

Dersler Ekonomi Programında 29 Şubat 2020 - 28 Mart 2020 tarihleri arasında 10 gün süresince, Cumartesi ve Pazar günleri saat 14.00 – 18.00 arasında 4 saat ve 1 saat de soru cevap olmak üzere toplam 40 saat olarak yapılacaktır. 15.45 – 16.00 arası çay-kahve arası verilecektir.

Müteferrik Hususlar:

1.Programlara katılacaklara aşağıdaki ekipmanlar verilecektir:
* Program dosyası, Bloknot,
* Sunum slâytları (CD olarak)
* Ders aralarında ikramlar,
2. Programlara kabul edilecek katılımcı sayısı her iki program için de 50 kişi ile sınırlı olacaktır.
3. Gerekli durumlarda ders verecek eğitmenlerin yerini başka eğitmenler alabilecek ve gerektiğinde ders günleri yine hafta sonlarına sadık kalınarak değişebilecektir.
4. Eğitim dönemi sonunda katılımcılara başarı sertifikası verilecektir.

Eğitim Yeri: İstanbul Gedik Üniversitesi NİŞANTAŞI Yerleşkesi

 

Eğitim Ücreti: 1200 TL (Hukuk Pogramının katılım Bedeli, 900 TL'dir. Her iki programa birlikte katılacaklara eğitim bedili 2000TL olarak uygulanacaktır.)

 

Kayıt işlemleri : Aşağıda yer alan üniversitemiz hesabına eğitim bedelini yatırarak,  

                            dekontu elcin.celtikci@gedik.edu.tr elektronik posta adresine

                            gönderiniz.

 

Hesap Bilgileri:

Banka Adı                    : TEB

Şube Adı                     : 37-Pendik E-5

Hesap Adı                   : T.C.GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Numarası         : 38388560

İban Numarası             : TR53  0003  2000  0000  0038  3885  60

 

Ayrıntılı Bilgi İçin : 0531 305 32 05

ÖNEMLİ DUYURU: Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Kararıyla; Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan katılımcıların, eğitim başlamadan önce bildirmek koşuluyla ve eğitime katılmaması halinde eğitim ücretinin %10’u kesilerek iade yapılacaktır. Eğitimin başlamasından sonra hiç bir suretle eğitim ücreti iadesi yapılmamaktadır. Önemle duyurulur.

Ön Kayıt Formu

Nişantaşı Yerleşkesi