AVRUPA İLE YENİDEN (HUKUK PROGRAMI)

EĞİTİM HAKKINDA

Tarih
04.01.2020
Süre
30 saat
Ücret
900 TL
Eğitim Yeri
Teşvikiye Mah. Hüsrev Gerede Cad. No:110 Şişli/İSTANBUL

EĞİTMENLER

Eğitimin Amacı:

Türkiye ile Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi arasındaki ilişkilerde son birkaç yıldır yaşanan kimi sorunlar, Birleşik Krallığın AB’den ayrılması ve bu son gelişmenin dünyadaki yansımaları, üzerinde ciddi biçimde durulması gereken konulardır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ten beri “Çağdaş Batı Uygarlığı” ile iç içe olmak amacıyla çok ciddi adımlar atmış olduğu bir gerçektir. Ülkemiz günümüzde AVRUPA KONSEYİ, NATO, OECD, AGİT gibi Batı Dünyası’nın son derece önemli örgütlerine üye olmuştur. Avrupa Birliği üyeliği ise bu zincirin en önemli halkası olabilecek iken, bu amaca ulaşılamamış olmasa da AB’nin en ayrıntılı ve çağdaş kuralları Türk ulusal hukukunda yerine almıştır.

İşte bu zinciri tamamlamak ve yarının kuşaklarına, “çağdaş, aydın, laik ve daha demokrat“ bir Türkiye bırakmak için kaldığı yerden, “AVRUPA İLE YENİDEN” sloganı ile yola çıkmak gerekli olmuştur… Biz o inancı taşıyoruz ki; Halka anlatılmayan ve toplum tarafından özümsenemeyen bir girişimin ulusal ya da uluslararası düzeyde başarılı olma şansı yoktur.

Düzenlenecek bu programın amacı, Türkiye’nin ticaret, tarım, sanayi üretim normları, rekabet, yer altı kaynakları, patent, çevre, ulaştırma gibi önemli konuların ele alınması yanında, bu konularda derinlemesine bilgi sahibi akademisyen ve uzmanlar aracılığıyla uluslararası düzeyde faaliyet sürdüren sosyal, siyasal, ekonomik bileşenlerin bu gelişmeleri özümsemesine katkı sağlamaktır. Bu konulardaki gelişmelerin katılımcılarla aktarılması ve paylaşılması onların mesleki etkinliklerini, Avrupa vizyonu ile ele almalarına katkı sunacaktır. Ayrıca bu programın bir amacı da, AB ve Avrupa Konseyi hukuk sistemlerini ve bu sistemin Türkiye’yi etkileyecek, hatta kimi durumlarda bağlayacak özelliklerini katılımcılara iletmektir. 

 

Eğitime Kimlerin Katılabileceği:

İş İnsanları, Hukukçular, Akademisyenler, Bankacılar, Borsacılar, Uluslararası İş Dünyası Çalışanları

 

Eğitimin İçeriği:

1.AVRUPA BÜTÜNLEŞME SÜRECİ, HUKUKİ YAPILANMASI VE BREXİT  

Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Haluk Günuğur

  1. Avrupa Birliği’nin kısa tarihçesi verilecek, kurumları, çalışma esasları, yetkili organları, karar alma süreci, AB hukukunun birincil ve ikincil kaynakları, uluslar üstülük, öncelik, doğrudan uygulanma, doğrudan etki doğurma, ikincil yetki gibi ayırıcı özellikleri, AB Adalet Divanı kararları ve uygulanması konuları ele alınacaktır.
  2. Avrupa Bütünleşme süreci günümüzde ciddi bir darbe aldı. Birleşik Krallık Halkı Avrupa Birliği’nden ayrılma (BREXİT) yönünde oy kullandı. Ancak sonraki süreç son derece sıkıntılı geçti. Parlamentodaki BREXİT oylamalarda kesin sonuç alınamadı. Anlaşmasız BREXİT dahi gündeme geldi. Hükümetler değişti. Yeni referandum sesleri yükseldi. Ertelemeler gündeme geldi. Sonunda 31 Ocak 2020 tarihi AB tarafından son ve kesin erteleme tarihi olarak kabul edildi. İşte bu gelişme de ayrıntılı olarak bu başlıkta işlenecek.

 

2.TÜRKİYE’NİN AVRUPA İLE İLİŞKİLERİ

Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Haluk Günuğur

Türkiye-AB ilişkilerinin kuruluşu tarihsel perspektifte ele alınacak, ortaklık hukukunda karar alma süreci, organlar, işleyişleri, yetkili organ kararlarının iç hukukta uygulanması, Ankara Anlaşması ve Katma Protokolde öngörülen politikalar, tam üyelik süreci, Türkiye’nin adaylık başvurusu, katılma müzakereleri, yaşanan sorunların Türkiye’nin Devlet politikası açısından değerlendirilmesi bu bölümde yer alacaktır.

 

3. AVRUPA KONSEYİ VE İNSAN HAKLARI HUKUKU

Proje Sorumluları: Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. Fazıl Sağlam

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 5 Kasım 1949 da kurulan Avrupa Konseyi’ne aynı yılın Ağustos ayında davet edilerek katılmış ve kurucu üye olmuştur. Konsey “Hükümetler arası” bir yapıya sahiptir. Türk milletvekilleri kurulduğu günden bu yana Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde (AKPM) yer almış ve Avrupa’nın inşası, ortak Avrupa kimliği ve vizyonu gibi tartışmalara önemli katkılarda bulunmuştur. Konseyin kuruluşu, işleyişi, uluslararası arenadaki etkinlikleri, organları ele alınacaktır. Ayrıca Türkiye-Avrupa Konseyi ilişkilerine siyasi ve hukuki açıdan değinilecek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi düzenlemeleri ele alınacaktır.

Yine bu başlık altında, özellikle Konsey bünyesinde faaliyet gösteren, 4 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) konusuna giren hukukun üstünlüğü, insan haklarının uluslararası düzeyde korunması işlenecek ve ilgili sözleşme hükümleri açıklanacaktır.

 

4. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ (AİHM) NE BİREYSEL BAŞVURU HAKKI VE UYGULANMA KOŞULLARI

Proje Sorumluları: Prof. Dr. Fazıl Sağlam, Prof.Dr.Rona Aybay

Bu konu Türkiye açısından son derece büyük öneme sahip olup AİHM’de bireylerin devletleri aleyhine açtığı davalarda Türkiye’nin durumunun incelenmesi ve nedenlerinin sorgulanması yapılacağı gibi, başvuru sisteminde yapılan sürekli değişiklikler nedeniyle ön koşulların açıklanması ve ulusal hukuklar ile AİHM kararlarını çatışması halinde ortaya çıkacak sorunlar tartışılacaktır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye ile ilgili önemli kararları da dahil AİHM kararların ulusal düzeyde uygulanma esasları

Birçok AİHM kararı da interaktif biçimde (case study) ele alınacak ve tartışılacaktır.

 

5. AVRUPA PATENT SİSTEMİ VE TÜRKİYE’NİN UYUMU

Proje Sorumlusu: Dr. Uğur Yalçıner

Patent ya da “fikri, sınaî ve ticari mülkiyet hakları”  AB’nin son derece önem verdiği bir konudur. AB üyeleri bu hakları sürekli olarak korumuş ve hukuksal güvencelere kavuşturmuştur. Avrupa Patent Ofisi de bu konuda sorumlu ve yetkili kurum olarak gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. Türk Patent Enstitüsü de bu kurumdan esinlenilerek yaşama geçirildi. Bu derste Avrupa Patent sistemi ve Türkiye’nin yeri konusu üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır.

 

6. AB REKABET HUKUKU VE TÜRKİYE REKABET KURUMU

Proje Sorumlusu: Doç. Dr. Gamze Aşçıoğlu Öz

AB Hukuku özgür rekabeti bozacak etkileri olan, işletmeler arası çıkar yollu anlaşmaları, firmaların pazarda hâkim durumlarının kötüye kullanılmasını ve devlet yardımları uygulamalarını yasaklamıştır. Bu üç durum kapsamına giren eylemler AB Adalet Divanı tarafından hukuksal yaptırımlara çarptırılmaktadır. Bu uygulamalar Türkiye tarafından aynen alınmış ve Türk Rekabet Kurumu oluşturularak ülkemizde de yürürlüğe konulmuştur. AB hukukunun ilgili maddeleri ve Türk Rekabet Kurumu’nun ülkemizde bu konularda almış olduğu önemli kararlar incelenecek ve tartışılacaktır.

 

7. KİŞSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVK)

Proje Sorumlusu: Av. Selin Tiftikçi Tuncer

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun, bu konudaki Avrupa Birliği düzenlemeleri ışığında ele alınacak, düzenlemelere uyum için atılması gereken adımların yanı sıra, düzenlemelerin çıkış nedenleri, iş hayatına etkileri ve yapay zekâ, büyük veri ve blok zincir gibi kavramlarla giderek dijitalleşen ekonomi karşısında sürdürülebilir olup olmadığı tartışılacaktır.

 

Eğitimin İcrası:

Dersler Hukuk Programında 04 Ocak 2020 – 25 Ocak 2020 tarihleri arasında 8 gün süresince, Cumartesi ve Pazar günleri saat 14.00 – 18.00 arasında 4 saat ve 1 saat de soru cevap olmak üzere toplam 30 saat olarak yapılacaktır. 15.45 – 16.00 arası çay-kahve molası verilecektir.

Eğitim programı “power-point” sunumlarla yürütülecek ve derslerin son bölümü “interaktif” şekilde soru-cevap ve tartışma zemini oluşturularak gerçekleştirilecektir.

 

Eğitim Zamanı :

04.01.2020: AB NEDİR VE HUKUK DÜZENİ NASIL İŞLER ?
05.01.2020: TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ VE ORTAKLIK HUKUKU
11.01.2020: AVRUPA KONSEYİ VE İNSAN HAKLARI HUKUKU
12.01.2020: AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NE (AİHM),
BİREYSEL BAŞVURU HAKKI VE UYGULANMA KOŞULLARI
18.01.2020: AVRUPA PATENT SİSTEMİ VE TÜRKİYE’NİN UYUMU
19.01.2020: AB REKABET HUKUKU VE TÜRKİYE REKABET KURUMU

 

Müteferrik Hususlar:

1.Programlara katılacaklara aşağıdaki ekipmanlar verilecektir:
* Program dosyası, Bloknot,
* Sunum slâytları (CD olarak)
* Ders aralarında ikramlar,
2. Programlara kabul edilecek katılımcı sayısı 50 kişi ile sınırlı olacaktır.
3. Gerekli durumlarda ders verecek eğitmenlerin yerini başka eğitmenler alabilecek ve gerektiğinde ders günleri yine hafta sonlarına sadık kalınarak değişebilecektir.
4. Eğitim dönemi sonunda katılımcılara başarı sertifikası verilecektir.

 

Eğitim Yeri: İstanbul Gedik Üniversitesi NİŞANTAŞI Yerleşkesi

 

Eğitim Ücreti: 900 TL (Eğitimin Ardırdan Ekonomi Programı devam edecektir. Ekonomi Pogramının katılım Bedeli, 1200 TL'dir. Her iki programa birlikte katılacaklara 2000TL olarak uygulanacaktır.)

 

Kayıt işlemleri : Aşağıda yer alan üniversitemiz hesabına eğitim bedelini yatırarak dekontu elcin.celtikci@gedik.edu.tr elektronik posta adresine gönderiniz.

 

Hesap Bilgileri:

Banka Adı                    : TEB

Şube Adı                     : 37-Pendik E-5

Hesap Adı                   : T.C.GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Numarası         : 38388560

İban Numarası             : TR53  0003  2000  0000  0038  3885  60

 

Ayrıntılı Bilgi İçin : 0531 305 32 05

 

ÖNEMLİ DUYURU: Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Kararıyla; Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan katılımcıların, eğitim başlamadan önce bildirmek koşuluyla ve eğitime katılmaması halinde eğitim ücretinin %10’u kesilerek iade yapılacaktır. Eğitimin başlamasından sonra hiç bir suretle eğitim ücreti iadesi yapılmamaktadır. Önemle duyurulur.

 

Ön Kayıt Formu

Nişantaşı Yerleşkesi